Dybvadhallens historie

         Dybvadhallen er en selvejende institution hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Hallen ledes af bestyrelsen- valgt af repræsentantskabet - sammen med halinspektøren. Hallen er indviet i marts 1979, men forud for det gik der flere års arbejde med at skaffe penge til byggeriet. I november 1970 indbød man - med bødkermester Erik Toft Jensen som primus motor - til kontaktudvalgsmøde, hvortil der var indbudt repræsentanter fra foreninger, der på den ene eller anden måde kunne være interesseret i et halbyggeri i Dybvad. Det var lige fra den lokale husmoder- og husmandsforening til lokale foreninger med sportsligt islæt, samt repræsentanter fra de omkringliggende byers idrætsforeninger - Præstbro, Hørby, Lyngså og Skæve. Sæby Kommune var repræsenteret ved borgmester i den daværende Sæby Kommune, Ingemann Christensen, der kraftigt anbefalede bygning af hallen ved Vestre Skole. I december samme år afholdtes stiftende repræsentantskabsmøde, hvor 10 foreninger var repræsenteret. Repræsentantskabsmødet nedsatte et midlertidigt arbejdsudvalg med repræsentanter fra Dybvad by og de 5 idrætsforeninger, der på kontaktudvalsmødet havde erklæret sig interesseret i et halbyggeri, nemlig: Hørby Idrætsforening, Skæve Idrætsforening, Lyngså Boldklub, Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub. Hørby Idrætsforening talte varmt for en placering i Badskær, men et bredt flertal var dog enige om en placering umiddelbart syd for Vestre Skole. Arbejdsudvalget indkaldte til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor der blev nedsat et foretningsudvalg, et byggeudvalg og et økonomiudvalg. Endvidere skulle udvalgene suppleres med repræsentanter fra Sæby Byråd. 

        Herefter gik arbejdet for alvor igang. Der skulle laves ansøgninger om alt - lige fra ansøgning til Politimesteren i Frederikshavn om tilladelse til at afholde husstandsindsamling af midler til halbyggeriet og et utal af andre tillladelser - og ikke mindst ansøgning til Sæby Kommune om økonomisk tilskud til selve byggeriet. Den 3. marts 1971 var der husstandsindsamling. Forinden var der udgivet en halavis med sponsorannoncer, afholdt mannequenopvisning på Dybvad Kro og andre arrangementer, der havde til hensigt at rejse penge til hallen. Udenfor bagermester Th. Madsens forretning var der opsat et "termometer" til registrering af indkomne midler. Termometeret "steg" pænt og var genstand for megen opmærksonhed. Først på efteråret 1971 kom ansøgningen til Sæby Kommune retur med bemærkning om, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke kunne støtte planerne om halbyggeri i Dybvad under nogen som helst form! Det var en dukkert, der kunne mærkes.

       I de efterfølgende år arbejdede de mest engagerede personer fra udvalgene - sammen med skiftende eksperter udi økonomi og financiering - med forskellige forslag og ideer.

       Frem til 1977 vandrede diverse ansøgninger om overdragelse af grund og tegninger til hal frem og tilbage mellem haludvalget og Sæby Kommune. Kommunen køber da af Dybvadgaard arealet, der støder op til Vestre Skole, og overdrager byggegrunden vederlagsfrit til haludvalget. I sommeren 1977 vedtager Sæby Byråd at yde et tilskud til et halbyggeri på kr. 6oo.ooo, og umiddelbart efter ansøges Teknisk Udvalg om byggetilladelse.

       I foråret 1979 var Dybvadhallen omsider færdigbygget. Den nuværende halinspektør Finn Sørensen blev ansat pr. 1. feb. 1979, og den 31. marts afholdtes officiel indvielse og reception.

       I september 1982 opstod der brand i hallen med kraftig røgudvikling til følge. Branden skyldtes en kortslutning i noget forstærkerudstyr. Hallen var efterfølgende lukket en periode, mens gulvet og en del loftsplader blev udskiftet. Først i 90erne blev depotrummet udvidet. I 2009 blev glasarkaden indviet, så der nu er en naturlig sammenhæng mellem hal og klubhus. Hallen er løbende vedligeholdt fremstår i dag næsten som da den blev taget i brug i 1979