Dybvadhallens vedtægter

§1

Institutionens navn er Dybvadhallen og dens hjemsted er Dybvad.


§2

Formålet er at drive en hal til idrætslige, oplysende og fritidsbeskæftigende formål. Videre må hallen anvendes som samlingssted for øvrige foreninger og deres medlemmer. Den kan benyttes til stævner, møder og andre kulturelle formål.


§3

Institutionen er selvejende og dens formue består af hallen med alt til ejendommen hørende inventar og løsøre samt driftsmidler. Ingen forening, institution eller person har krav på hallens formue eller driftsoverskud, og ingen person eller forening kan komme til at hæfte for hallens gæld eller underskud.


§4

Som medlemmer af den selvejende institution Dybvadhallen optages foreninger, der er hjemmehørende i Dybvad og omegn. Optagelse af nye foreninger skal godkendes af bestyrelsen.


§5

Hallens øverste besluttende myndighed er repræsentantskabet, der består af to medlemmer fra hver af de tilsluttede foreninger.  De tilsluttede foreninger vælger hvert år to medlemmer til repræsentantskabet og, såfremt der er

ændringer, meddeles dette skriftligt til hallens bestyrelse inden 01. marts det

pågældende år.  Et repræsentantskabsmedlem kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder. Medlemmer af hallens bestyrelse skal genvælges som foreningens repræsentant i bestyrelsesperioden.


§6

Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, valgt af repræsentantskabet. Valget gælder for to år ad gangen, og første år afgår tre medlemmer ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af repræsentantskabet.

Dette medlem sidder indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er mødt, og i tilfælde af stemme- lighed er formandens stemme afgørende.
§7

Regnskabet går fra 1/1 til 31/12, og revideres af en af repræsentantskabet valgt registreret revisor.


§8

Årligt ordinært repræsentantskabsmøde afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:


          1.  Valg af dirigent.

          2.   Godkendelse af de mødte medlemmer.

          3.   Formandes beretning.

          4.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

          5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

          6.   Valg af revisor.

          7.   Behandling af indkomne forslag.

          8.   Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest otte dage før mødet. Indvarsling til såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde  sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Herudover kan formanden, et flertal af bestyrelsen eller mindst 5 repræsentantskabsmedlemmer forlange indkaldt til ekstraordinært møde.


§9

Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån, forpligtes institutionen ved 4/5 af bestyrelsens underskrifter. Ændring i vedtægterne og ophævelse af institutionen skal behandles på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum, og skal vedtages af mindst 4/5 af de mødte repræsentanter. Hvis institutionen ophører, skal formuen benyttes til fremme af den i §2 nævnte formål.


§10

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3. februar 1971 og  senere ændret den 31. maj og 14. juni 1979,  den 23. marts og 8. april 1999, den 26. marts 2007, den 4. marts 2008, den 29. marts 2010 og  den 21. marts 2011.


Bestyrelsen:

Egon Bech                 Louis Christiansen                 Bjarne Jensen                 Conni Nepper


                Jøren Christiansen               Helge M. Jensen                 Peter Brassøe